VZDĚLÁVACÍ CENTRUM

TECHNICKÁ ANALÝZA

Idea obchodování FX je jednoduchá, jakmile si uvědomíte, že měna je komodita, jejíž hodnota kolísá oproti jiné měně. Nákupem (či prodejem) FX obchodníci míří k nabytí zisku z pohybu v FX kursu. Půvab FX spočívá v tom, že náklady obchodování jsou velmi nízké. To znamená, že obchody mohou být realizovány v extrémně krátké době, doslova ve vteřinách, nebo mohou trvat déle.

CO HLEDAT V TECHNICKÝCH ANALÝZÁCH

Najděte si trend

Jedna z prvních věcí, které kdy při technické analýze uslyšíte, je následující motto: 'trend je tvůj friend' Nalezením převládajícího trendu snáze získáte povědomí o směru, jímž se obecně trh ubírá, a bude na vás lépe vidět - zvláště pak když krátkodobé pohyby zmatňují celkový obraz. Týdenní a měsíční grafy jsou ideálněji vhodné pro identifikaci dlouhodobých trendů. Ihned po nalezení celkového trendu si můžete vybrat trend toho časového horizontu, ve kterém si přejete obchodovat. A tak můžete efektivně nakoupit za propadlé ceny po dobu rostoucích trendů a prodat při prudkém nárůstu cen po dubu sestupných trendů.

Podpora a & rezistence

Hladiny podpory a rezistence představují body návratu k sestupnému nebo vzestupnému průběhu tlaku. Hladina podpory bývá v jakémkoli grafu (hodinovém, týdenním či ročním) jeho nízkým bodem, kdežto hladina rezistence vysokým čili špičkovým bodem daného průběhu. Tyto body jsou identifikovány jako podpora a rezistence, pokud vykazují tendenci opět se objevit. Nejlépe je nakoupit/prodat v blízkosti podpůrných/rezistenčních hladin, u který je nepravděpodobný jejich zlom.

Jakmile se tyto hladiny poruší, většinou se stanou opačnou překážkou. A tak v případě narůstajícího trhu může narušená rezistenční hladina posloužit jako podpora vzestupného trendu; kdežto podpůrná hladina, jakmile se naruší, se může proměnit v rezistenci.

Linie a kanály

Trendové linie jsou jednoduchými, avšak užitečnými nástroji k ověřování směru tržních trendů. Vzestupná přímka vznikne spojením alespoň dvou dolních bodů. Je nasnadě, že druhý bod musí ležet výše než první. Prodloužení příslušné linie pomůže stanovit cestu, kterou se trh bude ubírat. Vzestupný trend představuje konkrétní způsob identifikace podpůrných linií/hladin. A naopak: sestupné čáry se vykreslí spojením dvou či více bodů. Platnost trendové linie zčásti souvisí s počtem spojovacích bodů. Dlužno však podotknout, že tyto body nesmí být příliš blízko u sebe. Kanál je definován jako cenová cesta mezi dvěma rovnoběžnými trendovými liniemi. Tyto linie slouží z pohledu ceny jako vzestupný, sestupný nebo přímý koridor. Známá vlastnost kanálu vzhledem ke spojovacímu bodu trendové linie je skutečnost, že leží mezi dvěma spojovacími body této opačné linie.

ZÁKLADNÍ TEORIE

Grafy

Existují tři hlavní typy grafů, kterých využívá technická analýza:

Čárový graf:
Čárový graf je grafickým znázorněním historie časového průběhu směnného kursu pro určitý měnový pár. Tuto čáru získáte spojení cen platných k denní uzávěrce.

Sloupcový graf:
Sloupcový graf je znázorněním vývoje cen měnového páru. Tvoří jej svislé lišty vykreslené vždy v nastavených vnitrodenních intervalech (např. po 30 minutách). Každá lišta má 4 'háčky', představující zahajovací, závěrečné, vysoké a nízké (OCHL z angl.) směnné kurzy pro příslušný interval.

Svíčkový graf:
Svíčkový graf je obdobou sloupcového grafu až na to, že svíčkový znázorňuje OCHL ceny jako 'svíčky' s 'knotem' na obou koncích. Je-li zahajovací kurs vyšší než závěrečný, svíčka je 'plná'. Pokud závěrečný kurs převyšuje zahajovací, svíčka je 'dutá'.

Hladiny podpory a rezistence

Jeden způsob využití technické analýzy spočívá ve vyvození 'podpůrných' a 'rezistenčních' hladin. Základní myšlenkou je skutečnost, že na trhu se vesměs bude obchodovat nad podpůrnými hladinami a pod jeho rezistenčními hladinami. Podpůrná hladina poukazuje na specifickou cenovou hladinu, pod kterou příslušná měna sotva klesne. Pokud se cena opakovaně neposouvá pod tento konkrétní bod, objeví se přímkový průběh.

Rezistenční hladiny na druhé straně signalizují specifickou cenovou hladinu, kterou příslušná měna jen stěží překročí směrem nahoru. Opakované neposouvání se ceny nad tento bod se projeví přímkovým průběhem.

V případě narušení podpůrné či rezistenční hladiny se očekává, že se trh bude stále ubírat právě tímto směrem. Tyto hladiny se stanovují analýzou příslušného grafu a posuzováním toho, zda trh již v minulosti prodělal nepřetržitou podporu či rezistenci.

Pohyblivé průměry

Pohyblivé průměry jsou dalším nástrojem pro sledování cenových trendů. Pohyblivý průměr je v nejjednodušší podobě jakýmsi průměrem cen cyklujících v čase. 10denní pohyblivý průměr se vypočítá sečtením závěrečných cen za posledních 10 dnů a vydělením součtu 10. Následujícího dne se nejstarší cena vypustí a místo ní se přičte závěrečná cena nového dne; nyní těchto deset cen vydělíme 10. Takto se průměr každým dnem 'pohybuje'.

Pohyblivé průměry představují jakýsi mechaničtější přístup ke vstupování na trh a vystupování z něho. Pro snazší identifikaci vstupních a výstupních bodů se pohyblivé průměry často superponují na sloupcové grafy. Pokud dojde k uzavření trhu nad tímto pohyblivým průměrem, všeobecně se tento fakt interpretuje jako signál k nákupu. Analogicky se interpretuje jako signál k prodeji, pokud dojde k uzavření trhu pod pohyblivým průměrem. Někteří obchodníci si raději počkají, až průběh pohyblivého průměru skutečně změní směr, což akceptují jako signál k nákupu/prodeji.

Citlivost průběhu pohyblivého průměru a počet signálu k nákupu/prodeji přímo korelují s časovým obdobím vybraným pro výpočet pohyblivého průměru. 5denní pohyblivý průměr bude citlivější a vygeneruje více signálů k nákupu/prodeji než 20denní pohyblivý průměr. V případě příliš citlivého průměru se obchodníci mohou octnout v situaci, když příliš často skáčí na trh a vyskakují z něj. Na druhé straně není-li pohyblivý průměr dost citlivý, obchodníci riskují promarnění příležitostí, jelikož zjišťují přítomnost signálů k nákupu/prodeji příliš pozdě.

Pohyblivé průměry mohou být neobyčejně užitečnými nástroji pro technického obchodníka.

Trendová linie

Trendová linie pomáhá identifikovat určitý trend jakož i potenciální oblasti podpory a rezistence. Trendovou linii tvoří přímka, která při cenovém působení některé obchodovatelné položky spojuje alespoň dvě důležité špičky či doly. Žádný jiný cenový zásah nesmí přerušit trendovou linii mezi těmito dvěma body. Takto trendová linie vyznačuje oblast podpory či resistence, kde došlo k obrácení ceny (špičky a doly), ne však k jejímu porušení. Čím delší je trendová linie, tím výrazněji je platná, zvláště tehdy, když se cena dotkla této linie několikrát, aniž by jí pronikla.

Průnik dlouhodobou trendovou linií může být ukazatelem obratu trendu, který co nevidět nastane. Že se tak doopravdy stane, to nelze zaručit. Jako u všech ukazatelů obratu trendové linie není ani zde žádá osvědčená metoda, kterou by šlo předem určit budoucí pohyb cen.

Dvojité (Trojité) spodky a dvojité (Trojité) vrcholy

Vznik dvojitého či trojitého spodku rovněž dává dobrou hladinu pro příkaz k technickému zastavení prodeje. Takový příkaz k zastavení prodeje by standardně následoval ihned pod předešlými doly. Zrovna tak vznik dvojitého či trojitého vrcholu dává dobrou hladinu pro příkaz k technickému zastavení nákupu právě nad předešlými vrchy.

Korekce

Pohybuje-li se trh rychle daným směrem, může se někdy opět stáhnout zpátky v důsledku toho, že jeho účastníci čerpají své zisky. Tento jev je znám jako zpětné sledování (korekce). Často představuje dobrou příležitost k opětnému vstupu na trh na některé z atraktivnějších úrovní, a to ještě před pokračováním příslušného trendu.

Běžně se uvedené korekce měří s využitím Fibonacciho poměrů.

O nás
Platformy
Typy účtů
Tržní nástroje
Vzdělávací centrum
Partneři a spolupracovníci