CENTRUM EDUKACYJNE

ANALIZY TECHNICZNE

Koncept handlu FX jest prosty: wystarczy zdać sobie sprawię, że waluta to towar, którego wartość zmienia się w porównaniu do innej waluty. Celem traderów FX, którzy kupują (lub sprzedają) walutę jest zarobienie zysku ze zmian kursu FX. Piękno transakcji FX polega na niskim koszcie tradingu. Oznacza to, że transakcje można zawierać zarówno na bardzo krótki okres, dosłownie na sekundy, jak i na okres dłuższy.

CZEGO SZUKAĆ W ANALIZIE TECHNICZNEJ

Znajdź trend

Jedną z pierwszych rzeczy, jakie słyszy się w analizie technicznej jest następujące motto: „trend to twój przyjaciel”. Znalezienie przeważającego trendu pomoże Ci uświadomić sobie ogólny kierunek, w jakim zmierza rynek oraz zapewni lepszy wgląd — szczególnie w przypadku, gdy krótkotrwałe ruchy zazwyczaj zamazują obraz. Wykresy tygodniowe i miesięczne są lepsze do identyfikowania trendów długoterminowych. Po znalezieniu ogólnego trendu można wybrać trend w ramie czasowej, w której klient chce handlować. W efekcie klient może skutecznie kupować w trakcie spadków podczas trendów wzrostowych i sprzedawać w trakcie trendów spadkowych.

Wsparcie i opór

Poziomy wsparcia i oporu to punkty, w których na wykresie pojawia się stała presja wzrostowa lub spadkowa. Poziom wsparcia znajduje się zazwyczaj w niskim punkcie w dowolnym schemacie wykresu (godzinowym, tygodniowym lub rocznym), podczas gdy poziom oporu to punkt wysoki lub szczytowy schematu. Punkty te identyfikuje się jako wsparcie i opór, ponieważ zazwyczaj mają tendencję do ponownego pojawienia się. Najlepiej jest kupować/sprzedawać blisko poziomów wsparcia/oporu, ponieważ jest mało prawdopodobne, że zostaną przekroczone.

Po przekroczeniu tych poziomów zazwyczaj stają się odwrotnym punktem granicznym. Dlatego na rynku rosnącym przełamany poziom oporu może służyć jako wsparcie dla trendu rosnącego; natomiast na rynku malejącym po przełamaniu poziomu wsparcia, ten może się zmienić w opór.

Linie i kanały

Trendy liniowe są prostym, ale pomocnym narzędziem służącym do potwierdzenia kierunku trendu rynkowego. Prostą linię w górę rysuje się, łącząc przynajmniej dwa kolejne dołki. Naturalnie drugi punkt musi znajdować się wyżej niż pierwszy. Kontynuacja tej linii pomaga określić ścieżkę, wzdłuż której rynek będzie się poruszał. Trend rosnący to pewna metoda identyfikowania linii/poziomów wsparcia. Odwrotnie, linie malejące rysuje się, łącząc dwa punkty lub więcej. Trafność linii trendu jest częściowo związana z liczbą połączonych punktów. Należy jednak dodać, że punkty te nie mogą znajdować się zbyt blisko siebie. Kanał definiuje się jako ścieżkę ceny narysowaną przez dwie równoległe linie trendu. Linie służą jako korytarze dla ceny, idące w górę, w dół lub prosto. Charakterystyczną cechą kanału dla punktu łączącego linię trendu jest to, że znajduje się pomiędzy dwoma łączonymi punktami przeciwnej linii.

PODSTAWOWE TEORIE

Wykresy

Istnieją trzy główne rodzaje wykresów wykorzystywanych w analizie technicznej:

Wykres liniowy:
Wykres liniowy jest graficznym odwzorowaniem historii kursu pary walutowej w czasie. Linia składa się z połączonych dziennych cen zamknięcia.

Wykres słupkowy:
Wykres słupkowy jest odwzorowaniem wyniku ceny pary walutowej, złożony z pionowych słupków rozłożonych w interwałach środka dnia (np. co 30 minut). Każdy słupek posiada 4 „haki”, które odpowiadają kursowi wymiany otwarcia, zamknięcia, góry i dołu w danym okresie.

Wykres świecowy:
Wykres świecowy to rodzaj wykresu słupkowego, z tą różnicą, że wykres świecowy pokazuje ceny otwarcia, zamknięcia, góry i dołu jako „świece” z cieniem na każdym końcu. Kiedy kurs otwarcia jest wyższy niż kurs zamknięcia, świeca jest „solidna”. Kiedy kurs zamknięcia jest wyższy niż kurs otwarcia, świeca jest „pusta”.

Poziomy wsparcia i oporu

Jednym ze sposobów na wykorzystanie analizy technicznej jest wyprowadzenie poziomów „wsparcia” i „oporu”. Główną ideą jest to, że uczestnicy rynku będą się starali handlować powyżej poziomu wsparcia i poniżej poziomu oparcia. Poziom wsparcia wskazuje konkretny poziom cen, pod który waluta raczej nie zejdzie. Jeśli cena wielokrotnie nie spadnie poniżej pewnego punktu, pojawi się wykres prostej linii.

Poziom oporu, z drugiej strony, wskazuje na pewien poziom cen, nad który waluta raczej nie wzrośnie. Dzięki wielokrotnym nieudanym próbom przekroczenia pewnego punktu pojawi się wzór prostej linii.

Jeśli punkt wsparcia lub oporu zostanie przełamany, oczekuje się, że rynek podąży w tym kierunku. Poziomy te określa się poprzez analizę wykresu i ocenę, w których miejscach rynek napotkał nieprzełamane punkty wsparcia lub oporu w przeszłości.

Średnie kroczące

Średnie kroczące dostarczają kolejnego narzędzia do śledzenia trendów cenowych. Średnia krocząca to, w najprostszej formie, średnia cen, która rozwija się z czasem. 10-dniową średnią kroczącą oblicza się poprzez dodanie cen zamknięcia z ostatnich 10 dni, a następnie poprzez podzielenie sumy przez 10. Kolejnego dnia odrzuca się najstarszą cenę zamknięcia i zamiast niej dodaje najnowszą; wówczas te 10 cen dzieli się przez 10. W ten sposób cena „kroczy” każdego dnia.

Średnie kroczące oferują bardziej techniczne podejście do wejścia lub wyjścia z rynku. Aby zidentyfikować punkty wejścia lub wyjścia, średnie kroczące są często nakładane na wykresy słupkowe. Jeśli cena zamknięcia na rynku jest powyżej średniej kroczącej, zazwyczaj interpretuje się to jako sygnał do kupowania. W ten sam sposób, jeśli cena zamknięcia znajduje się poniżej średniej kroczącej, uważa się to za sygnał do sprzedaży. Niektórzy traderzy potrzebują dostrzec, że linia średniej kroczącej faktycznie zmienia kierunek zanim zaakceptują ją jako sygnał do kupowania lub sprzedaży.

Czułość linii średniej kroczącej i liczba wysyłanych sygnałów do kupowania lub sprzedaży jest bezpośrednio związana z wybranym okresem dla średniej kroczącej. 5-dniowa średnia krocząca będzie bardziej czuła i spowoduje wysłanie większej liczby sygnałów do kupna lub sprzedaży niż 20-dniowa średnia krocząca. Jeśli średnia jest zbyt czuła, traderzy często wchodzą na rynek i wychodzą z niego. Z drugiej strony, jeśli średnia jest nie dość czuła, traderzy ryzykują straceniem okazji, ponieważ zidentyfikują sygnały do kupna lub sprzedaży zbyt późno.

Średnie kroczące mogą być niezwykle użytecznym narzędziem dla tradera technicznego.

Linia trendu

Linia trendu pomaga zidentyfikować trend, a także potencjalne obszary wsparcia i oporu. Linia trendu to prosta linia, która łączy przynajmniej dwa ważne szczyty lub dołki ceny aktywów bazowych. Żadne inne działanie ceny nie może przełamać linii trendu pomiędzy dwoma punktami. W ten sposób linia trendu zaznacza obszar wsparcia lub oporu, w którym cena się obraca (szczyty i dołki) i nie zostaje przekroczona. Im dłuższa linia trendu, tym bardziej trwała, szczególnie, jeśli cena przybliżyła się do linii kilkukrotnie bez jej przekroczenia.

Przekroczenie długotrwałej linii trendu może być wskaźnikiem odwrócenia trendu. Nie ma jednak gwarancji, że takie nastąpi. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych sygnałów odwrócenia trendu, nie ma sprawdzonej metody, która określałaby, w którą stronę pójdą ceny.

Podwójne (potrójne) dna i szczyty

Podwójne lub potrójne dno również informuje o dobrym poziomie do złożenia technicznego zlecenia zatrzymania sprzedaży. Podobne zlecenie zatrzymania sprzedaży normalnie zostałoby złożone poniżej poprzedniego dołka. Podobnie podwójny lub potrójny szczyt informuje o dobrym poziomie do złożenia technicznego zlecenia zatrzymania kupna tuż powyżej poziomu poprzednich szczytów.

Zniesienie

Kiedy rynek płynnie porusza się w pewnym kierunku, może się czasem cofnąć, ponieważ uczestnicy rynku pobierają zysk. To zjawisko nazywany zniesieniem. To często dobra okazja do ponownego wejścia na rynek na bardziej atrakcyjnych poziomach zanim ponownie pojawi się główny trend.

Wykorzystywanie stawki Fibonacciego to popularna metoda na mierzenie zniesień.

O nas
Platformy
Rodzaje rachunków
Narzędzia rynkowe
Centrum edukacyjne
Partnerzy i członkowie