អំពី​យើង

បទបញ្ជា

Union Standard International Group Limited (USG UK) is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (FCA) with the FCA Firm Reference Number (FRN) 798776.

United Strategic Group LLC have obtained the certificate of 《Saint Vincent and the Grenadines Limited Liability Company Act》 (NO. 648LLC2020) in 2020.

ក្នុងនាម​ជា​ក្រុមហ៊ុន​អន្តរការី​ទីផ្សារ​រូបិយបណ្ណ​ និង CFD ដែល​មាន​ការគ្រប់គ្រង​ត្រឹមត្រូវ ក្រុមហ៊ុន USG ប្រកាន់ខ្ជាប់​នូវលក្ខខណ្ឌតម្រូវដើមទុនកាតព្វកិច្ច និង​អនុវត្តតាមនីតិវិធីគ្រប់គ្រងផ្ទៃក្នុង​នានា​ដែល​រួមមាន ការគ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ ការបណ្ដុះបណ្ដាល​បុគ្គលិក​ជា​ប្រចាំ និងដំណើរការ​គណនេយ្យ និង​សវនកម្ម​យ៉ាង​ហ្មត់ចត់។

The information on this site is not directed at residents of the United States or Japan, and is not intended for distribution to, or use by, any person in any country or jurisdiction where USG is required to be regulated.

អំពី​យើង
កម្មវិធី (ប្រព័ន្ធសេវាកម្ម)
ប្រភេទគណនី
ព័ត៌មានទីផ្សារ និងការវិភាគ
មណ្ឌល​សិក្សា
ដៃគូ និងសម្ព័ន្ធ